ITA องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 2565ITA องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มalt


 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

      alt ข้อมูลพื้นฐาน

            alt  o1 โครงสร้าง

            alt  o2 ข้อมูลผู้บริหาร

            alt  o3 อำนาจหน้าที่

            alt  o4 แผนยุทธศาสตร์

             แผนพัฒนาหน่วยงาน

                 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

            alt  o5 ข้อมูลการติดต่อ

            alt  o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


      alt การประชาสัมพันธ์

            alt  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

     alt การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

         alt  o8 Q&A

         alt  o9 Social Network

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      alt การดำเนินงาน

            alt  o10 แผนการดำเนินงานประจำปี๒๕๖๔

            alt  แผนการดำเนินงานประจำปี๒๕๖๕

            alt  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

            alt  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

                  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๕๖๔

      alt การปฏิบัติงาน

            alt  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                           o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                           o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                           o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

      alt การให้บริการ

            alt  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                          o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                          o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

            alt  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                           o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                           o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                           o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

            alt  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                           o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                           o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

            alt  o17 E-service

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      alt แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            alt  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                          o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            alt  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                           o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

            alt  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                           o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      alt การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            alt  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

                          o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๕

            alt  o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

                          o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๕

            alt  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

            alt  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                          o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี๒๕๖๔

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      alt การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            alt  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            alt  o26 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

            alt  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                       o27.1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      o27.2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      o27.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      o27.4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      o27.5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      o27.6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                       o27.7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๕

            alt  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

      alt การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            alt  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                          o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                          o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                          o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            alt  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            alt  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

                          o31.1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

                          o31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

      alt การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

            alt  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                          o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                          o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

            alt  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                          o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                          o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                          o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                          o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      alt เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            alt  o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                          o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            alt  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      alt การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

            alt  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o36.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o36.2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

            alt  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o37.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o37.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o37.3 แผนการดำเนินการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

      alt การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

            alt  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                          o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                          o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                          o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                          o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

      alt แผนป้องกันการทุจริต

            alt  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o39.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

            alt  o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน

o40.1 รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

            alt  o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o41.1 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 รอบ 12 เดือน

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

      alt มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

            alt  o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                 o42 .1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                 o42 .2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            alt  o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                             

alt


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.บ้านกุ่ม
 

 โทร. 086-8268707พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง
ปลัดอบต.บ้านกุ่ม
โทร. 083-078-5249

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-0562-3