ITA องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

      ข้อมูลพื้นฐาน

              o1 โครงสร้าง

              o2 ข้อมูลผู้บริหาร

              o3 อำนาจหน้าที่

              o4 แผนยุทธศาสตร์

             แผนพัฒนาหน่วยงาน

                 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

              o5 ข้อมูลการติดต่อ

              o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


      การประชาสัมพันธ์

              o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

           o8 Q&A

           o9 Social Network

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      การดำเนินงาน

              o10 แผนการดำเนินงานประจำปี๒๕๖๔

              แผนการดำเนินงานประจำปี๒๕๖๕

              o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

              o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

                  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๕๖๔

      การปฏิบัติงาน

              o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                           o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                           o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                           o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

      การให้บริการ

              o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                          o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                          o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

              o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                           o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                           o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                           o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

              o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                           o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                           o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

              o17 E-service

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

              o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                          o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

              o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                           o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

              o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                           o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

              o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

                          o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๕

              o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

                          o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๕

              o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

              o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                          o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี๒๕๖๔

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

              o26 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

              o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                       o27.1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      o27.2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      o27.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      o27.4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      o27.5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                      o27.6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                       o27.7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๕

              o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

              o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                          o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                          o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                          o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

              o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

              o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

                          o31.1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

                          o31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

              o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                          o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                          o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

              o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                          o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                          o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                          o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                          o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

              o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                          o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

              o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

              o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o36.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o36.2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

              o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o37.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o37.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o37.3 แผนการดำเนินการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

              o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                          o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                          o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                          o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                          o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

      แผนป้องกันการทุจริต

              o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o39.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

              o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน

o40.1 รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

              o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o41.1 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 รอบ 12 เดือน

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

              o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                 o42 .1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                 o42 .2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

              o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                             
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.บ้านกุ่ม
 โทร. 086-8268707พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง
ปลัดอบต.บ้านกุ่ม
โทร. 083-078-5249
 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 


ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-0562-3