ITA องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

      ข้อมูลพื้นฐาน

              o1 โครงสร้าง

              o2 ข้อมูลผู้บริหาร

              o3 อำนาจหน้าที่

              o4 แผนยุทธศาสตร์

             แผนพัฒนาหน่วยงาน

                 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕

              o5 ข้อมูลการติดต่อ

              o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


      การประชาสัมพันธ์

              o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

           o8 Q&A

           o9 Social Network

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      การดำเนินงาน

              o10 แผนการดำเนินงานประจำปี๒๕๖๔

              แผนการดำเนินงานประจำปี๒๕๖๕

              o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

              o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

                  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๕๖๔

      การปฏิบัติงาน

              o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                           o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                           o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                           o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

      การให้บริการ

              o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                          o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                          o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

              o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                           o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                           o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                           o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

              o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                           o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                           o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

              o17 E-service

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

              o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                          o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

              o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                           o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

              o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                           o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

              o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

                          o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๕

              o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

                          o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๕

              o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

              o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                          o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี๒๕๖๔

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

              o26 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

              o27