บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.บ้านกุ่ม
พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง
ปลัดอบต.บ้านกุ่ม


นางพิมพ์ภัช  เพชรมั่นคงเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
 


น.ส.พรรณี  แดงหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นายณัชพันธ์  สุขุมานนท์
นักทรัพยากรบุคคล

นางกชกร  แก้วใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ
 

นายนพพล  พราหมณ์ฤกษ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายคมสัน  ศรีประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
 

นายนิพล แก้วประเสริฐศรี
ผู้ช่วยนิติกร

น.ส.ชุติมา จุลชาติ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายลักษณ์  ศรีนพรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

นายอำนาจ แดงประดับ
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำ)
 

น.ส.ศศิธร อาบสีนาค
นักการ

นายประสาร สกุลชร
พนักงานดับเพลิง
 

นายจิรวัฒน์ บัวงาม
คนงาน
นายไพวัน ภุมมิต
คนงาน
      

นายสุรเทพ โสภางคกุล
คนงาน 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.บ้านกุ่ม
 โทร. 086-8268707พ.จ.ต.ปัญญา สุริย์แสง
ปลัดอบต.บ้านกุ่ม
โทร. 083-078-5249
 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย